Atribuţiile Direcţiei Regionale de Statistică Brăila

Direcţia Regională de Statistică are următoarele atribuţii:

 

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi  sociali;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S., din iniţiativă proprie şi la cererea administraţiei publice locale;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 7. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul anual de cercetări statistice;
 8. informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;
 10. acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;
 11. colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor din judeţul Brăila şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 12. monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului statistic naţional în judeţ şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 13. implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de practici al statisticii europene, în Sistemul statistic din judeţul Brăila;
 14. promovează cultura statistică în judeţul Brăila şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 15. prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 16. elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice  şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 17. administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, D.R.S BRĂILA are dreptul:

 • să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • să efectueze, cu personalul propriu, sau să utilizeze în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 • să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume imputernicite pentru aceasta în baza art. 46 alin (2) din Legea 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
 1. neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor privind transmiterea în mod gratuit de date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în Programul statistic naţional şi anual şi în conformitate cu normele metodologice;
 2. refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea D.R.S. a documentelor si evidentelor necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea D.R.S.;
 3. utilizarea de către personalul angajat în Sistemul statistic naţional din judeţ şi de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, în alte scopuri decât cele statistice;
 4. nerespectarea principiului confidenţialităţii datelor statistice de personalul angajat în Sistemul statistic naţional din judeţ, de personalul atras temporar în realizarea activităţilor statistice sau de persoanele juridice la care s-au externalizat unele activităţi statistice pe bază de contract.
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de regiune sau ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;
 • să aibă drept de consultare a publicaţiilor la Biblioteca I.N.S. şi, în general, la metodologiile de calcul a indicatorilor statistici, inclusiv cei calculaţi în alte  ţă