Concurs funcție publică – 2022

În conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Regională de Statistică Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de executie vacantă:

-expert, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Compartimentului de sinteză, coordonare şi statistică regională.

 

Detalii

Formular de înscriere

CV model european

Model adeverință care atestă  vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor

 

Bibliografie:

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I şi II ale părţii a VI –a;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi functionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Indicatorii statistici pe termen scurt şi precizările metodologice aferente (ancheta UNICA);
 8. Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare
 9. Statistica preţurilor – preţurile de consum. Caracteristicile cercetate – INS / EUROSTAT;
 10. Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 571/88 al Consiliului;
 11. Cercetări statistice în agricultură: producția vegetală la principalele culturi; efectivele de animale la 1 decembrie și producția animală – conform PSNA, Capitolul Statistica Agriculturii
 12. Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP)
 13. Cod de bune practici al statisticilor europene;
 14. Nomenclatoare şi clasificări.

 

Rezultat selecție dosare

Barem de corectare probă scrisă

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Rezultat final