Concurs funcții publice

Direcţia Regională de Statistică Brăila, în conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare si ale H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de executie vacante:

-inspector, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Serviciului de producţie statistică şi preţuri

inspector, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Compartimentului de sinteză, coordonare şi statistică regională…… (vezi detalii anunț)

 

 

Cerere de înscriere

Atribuții post – Serviciul de producţie statistică şi preţuri

Atribuții post – Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică regională

Model adeverință care atestă  vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor

Declarație cazier

Declarație pe proprie răspundere  conform OUG 24/2008

 

    Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I şi II ale părţii a VI –a ;
 5. Legea nr.226/2009 privind organizarea şi functionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Indicatorii statistici pe termen scurt şi precizările metodologice aferente (ancheta UNICA)
 8. Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare https://insse.ro/cms/ro/content/statistica-structurala
 9. Statistica preţurilor – preţurile de consum. Caracteristicile cercetate – INS / EUROSTAT;
 10. Cercetări statistice in agricultura: productia vegetala la principalele culturi; efectivele de animale la 1 decembrie si productia animală – conform PSNA , Capitolul Statistica Agriculturii (https://insse.ro/cms/files/legislatie/programe%20si%20strategii/2022/PSNA_2022_MOF_parteaI_nr732Bis.pdf
 11. Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro
 12. Cod de bune practici al statisticilor europene; https://insse.ro/cms/files/eurostat/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf
 13. Clasificarea activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2 – http://80.96.186.4:81/senin/

 

 

Rezultat selecție dosare

Barem corectare probă scrisă- Serviciul de producţie statistică şi preţuri

Barem corectare probă scrisă – Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică

 

Rezultate proba scrisă– Serviciul de producţie statistică şi preţuri

Rezultate proba scrisă– Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică

Interviu

 

Rezultat interviu – Serviciul de producţie statistică şi preţuri

Rezultat interviu – Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică

 

Rezultat final – Serviciul de producţie statistică şi preţuri

Rezultat final – Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică